De actoren

Gewestelijk niveau

Agentschap Net Brussel

PREVENTIEVE, REACTIEVE EN REPRESSIEVE TAAK:

 • Reiniging van gewestwegen: opruiming van sluikstorten, straatveging, lediging van vuilnisbakken, schoonmaken van straatkolken
 • Inzameling van huishoudelijk afval aan huis in zakken of containers
 • Recypark en mobiele containerparken voor de Brusselse bevolking
 • Gratis ophaling van 3 m³ per jaar en per huishouden voor grofvuil
 • Bewustmaking inzake sortering, respect voor het werk van het personeel en openbare netheid
 • Dienst “Recherche en Verbalisatie” voor netheidsovertredingen
 • Logistieke en materiële ondersteuning van burgerinitiatieven om afval in de openbare ruimte in te zamelen
 • ...

Leefmilieu Brussel

 • Beheer van gewestelijke groene ruimten en gebieden
 • Bewustmaking van onderwerpen met betrekking tot het milieu, afvalsortering, zero waste, enz.
 • Milieueducatie
 • Projectoproep “Vooruit met de wijk”
 • Controle en verbalisering: afvalinspectie en voorschriften voor commerciële contracten

Brussel Mobiliteit

 • Reiniging van gewestelijke tunnels
 • Controleren of het water goed wegstroomt in de straatkolken als het Agentschap Net Brussel die taak niet kan uitvoeren
 • Plaatsing van vaste voorzieningen zoals openbare vuilnisbakken in de grond, in samenwerking met het Agentschap Net Brussel
 • Aanleg van pleinen en wegen

Sibelga

 • Reiniging van elektrische installaties

Brussel Preventie en Veiligheid

 • Coördinatie preventie en veiligheid in het BHG
 • De betrokken actoren bijstaan om de veiligheid te garanderen van de Brusselaars en van allen die het Gewest bezoeken

Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB)

 • Organiseert opleidingscursussen voor werknemers van lokale en gewestelijke overheidsdiensten en organisaties die taken van openbaar nut uitvoeren binnen het BHG
 • Opleiding van ambtenaren die vervuilende daden verbaliseren
 • Controle en verbalisering: afvalinspectie en voorschriften voor commerciële contracten

Visit.Brussels

 • Realisatie van sensibiliseringscampagnes (netheid) voor toeristen
 • Monumenten & Landschappen (erfgoed.brussels)

RECY K – BXL COMPOST

BXL ENERGIE met o.a. Recyclis

MIVB - TEC – De Lijn - Flixbus

 • Netheid van voertuigen, metro’s, premetro’s
 • Bewustmakingscampagnes voor netheid
 • Administratieve boetes voor het niet naleven van de regels

Haven van Brussel

 • Reiniging van afval op het oppervlak van het kanaal met behulp van boten
 • Bewustmakingscampagnes voor netheid

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) – PERSPECTIVE

 • Mandaat van het Gewest in december 2019 om het beleid inzake openbare netheid te evalueren.
 • Verzamelen, verwerken, analyseren en verspreiden van Brusselse overheidsstatistieken
 • Voert socio-economische analyses uit en ondersteunt de Regering bij de evaluatie van het beleid

Actoren van dakloosheid en gezondheid

HUB

FINANCE. BRUSSELS

INNOVIRIS

PERSPECTIVE (BISA)

CITYDEV

BRUSAFE

BRAVVO

 • preventiedienst van de Stad Brussel, belast met de strijd tegen sociale uitsluiting en het gevoel van onveiligheidsociale

VIVAQUA

 • de productie en distributie van drinkwater, het beheer van rioleringsnetwerken en de strijd tegen overstromingen in het Brussels Gewest

Maatschappij voor Stedelijke Inrichting

Coördinatie Zenne

Brussels Resilient

Brussels Donuts

BE WaPP

Mooimakers

Urban

BPS

Gemeentelijk niveau

19 Brusselse gemeenten

PREVENTIEVE, REACTIEVE EN REPRESSIEVE TAAK:

 • Reiniging van gemeentewegen: opruiming van sluikstorten, straatveging, lediging van vuilnisbakken, vervuiling en openbare hygiëne.
 • Mobiele containerparken in de wijken in samenwerking met Net Brussel
 • Aankoop en installatie van straatmeubilair voor netheid
 • Sensibilisering voor sorteerregels en openbare netheid
 • Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) of gemeentelijke afvalbelasting

Stadswachters

 • Gebruik van de FixMyStreet applicatie (voor sommigen)
 • Distributie van zakasbakken en bewustwording op het gebied van daden van vervuiling

Politiezones

 • Gebruik van de FixMyStreet applicatie (door bepaalde zones)
 • Controle en verbalisering van daden van vervuiling in samenwerking met de gemeenten en het Gewest

Brulocalis

 • De 19 Brusselse gemeenten helpen bij het vervullen van hun opdracht ten dienste van de burgers

Burgers, burgerinitiatieven, buurtcomités, handelaarsverenigingen

 • Deze actoren worden via verschillende instrumenten betrokken bij openbare netheidskwesties
 • Bewustmaking, organisatie van “CleanUp”, enz.
 • Materiële, personele en logistieke ondersteuning van de gemeenten en het Agentschap Net Brussel

Brussels Major Events

 • De afdeling evenementen die, meestal gratis, evenementen in de openbare ruimte organiseert voor de Stad Brussel en andere openbare instellingen.

Gemeentelijke recyclagecentra

Federaal niveau

Regie der Gebouwen

 • Onderhoud van gebouwen: reiniging van graffiti en zwerfvuil

Beliris

 • Realisatie van bouw-, renovatie- en restauratieprojecten: groene ruimten, revitalisering van wijken, bestrating van pleinen, enz.

NMBS

 • Netheid van treinen, stations en voertuigen
 • Bewustmakingscampagnes voor openbare netheid
 • Sorteerafvalbakken
 • Administratieve boetes voor het niet naleven van de regels

INFRABEL

 • Publiekrechtelijke vennootschap die de Belgische spoorweginfrastructuur beheert
 • Reiniging van bepaalde ruimten zoals ondergrondse gangen, parkings, enz.

IBZ Veiligheid en Preventie

 • Verbetering van de veiligheid van de burgers
 • Bewakingscamera’s in de openbare ruimten
 • Burgers aanmoedigen maatregelen te nemen om hun eigen veiligheid te vergroten

Europees niveau

Zero Waste Europe

AVPU

ACR+

Vrijwilligerssector

Federatie Ressources (Oxfam, Spullenhulp ...)

Sociaal-culturele actoren en verenigingen

 • Informatie en bewustwording binnen hun gemeenschap

Burgerinitiatieven om het publiek bewust te maken van de problematiek van de stedelijke netheid

Particuliere sector

Winkels en supermarkten

FostPlus, Comeos & Fevia

RECUPEL, BEBAT...

Denuo

Suez

UCM, BECI

Tabaksfabrikanten