2
De operationele samenwerkingsdynamiek versterken tussen de institutionele actoren die belast zijn met stedelijke netheid

Maatregelen

2. Overeenkomsten sluiten tussen de openbare operatoren van stedelijke netheid om de taken van elkeen uit te klaren en de reinigingsacties te coördineren.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Streven naar overeenkomsten tussen openbare operatoren die betrokken zijn bij de reiniging en het onderhoud van wegen en infrastructuur, om hun respectieve taken en verantwoordelijkheden te verduidelijken en grijze gebieden te vermijden. Deze overeenkomsten kunnen betrekking hebben op allerlei taken, namelijk reiniging in de ruimste zin van het woord (fietspaden, groenvoorzieningen, eigen banen van de MIVB, enz.), de verwijdering van muurtags, het onderhoud van de stedelijke netheidsinfrastructuur (openbare vuilnisbakken, voorzieningen voor de inzameling van afval, zoals glasbollen, enz.) of het beheer en de reiniging van kolken. De herziening van deze overeenkomsten zal ook berusten op het werk van de Public Zone Manager. Dergelijke overeenkomsten voorzien in de mogelijkheid voor een gemeente en het ANB om de reiniging van gewestwegen aan de gemeente toe te vertrouwen.

3. In sommige problematische stadszones een Public Zone Manager inzetten die de acties van alle betrokken actoren van openbare netheid coördineert.
Project owner
Net Brussel
Fost Plus
City Tools
Beschrijving

De taak van de Public Zone Manager institutionaliseren om beheer-acties uit te voeren in zones die qua stedelijke netheid als problematisch worden beschouwd: inventarisatie, coördinatie, identificatie van verantwoordelijkheden, opvolging van de acties van de verschillende actoren (Net Brussel, Brussel Mobiliteit, MIVB, gemeenten, NMBS, Regie der Gebouwen...). 

Goede praktijken

De Brusselse context wordt gekenmerkt door een groot aantal actoren die betrokken zijn bij het beheer en het onderhoud van ruimten. De versnippering van de bevoegdheden en actieterreinen van elk van hen, hoe legitiem ook, bemoeilijkt het dagelijks beheer van bepaalde zones, met gevolgen voor de netheid ervan.

De strategie clean.brussels voorziet in de institutionalisering van een operator die meer transversaliteit en een betere coördinatie van de in een bepaald gebied actieve actoren mogelijk moet maken. Deze nieuwe bestuursmethode bevordert het ontstaan van gezamenlijk geconstrueerde oplossingen op basis van problemen op het terrein. Het proefproject PAM (Public Area Manager), dat in 2021 door het Brussels Agentschap voor Netheid werd opgestart, heeft tot doel de netheid in 4 gebieden* te verbeteren door een betere coördinatie van de actoren en een beter toezicht op de uitvoering van de acties. Deze missie omvat diagnostisch werk op het terrein, objectivering van de concrete problemen die moeten worden opgelost, verduidelijking van de verantwoordelijkheden van de actoren en van de grijze zones, organisatie van werkgroepen, opstelling van een actieplan en uitvoering van concrete acties op het terrein.

*Zuidstation, Kunstberg, Flagey en Liedtsplein

4. De behandeling van klachten en interventiaanvragen verbeteren door de inbehandelingneming door de verschillende betrokken actoren, de reacties op het terrein en de antwoorden aan de aanvrager te coördineren.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

De behandeling van klachten en van de door het Agentschap Net Brussel ontvangen interventieaanvragen verbeteren, door er belangrijke partners bij te betrekken zoals de Brusselse gemeenten, de MIVB, Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit, met het oog op een optimale respons op het terrein en communicatie met de indieners.

5. Elk jaar stellen de gemeenten de beste projecten voor openbare netheid voor en het Gewest biedt hen een financiële ondersteuning.
Project owner
Net Brussel
Gemeenten
Beschrijving

Ondersteuning van de Brusselse gemeenten dankzij de lancering van een nieuwe Projectoproep vanaf 2022, zodat de acties van de belangrijkste publieke actoren op het gebied van netheid elkaar versterken door hun samenhang.

6. Objectieve vervuilingsindicatoren hanteren om de problematische locaties te identificeren en om lokale doelstellingen tot verbetering van de netheid te bepalen.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Meer gebruik maken van objectieve stedelijke netheidsindicatoren om een "kwantitatieve" status van vervuiling te registreren, problematische locaties te identificeren, reductiedoelstellingen per soort afval te bepalen en de evolutie van de netheid in de tijd te meten.

Goede praktijken

Elke maand worden op een vijftiental plaatsen in de gemeente Etterbeek "objectieve indicatoren voor de Netheid" (OIN) gemeten. Deze OIN-matrix, ontwikkeld door de Vereniging van Steden voor Stedelijke Netheid (AVPU), maakt het mogelijk een "kwantitatieve" staat van vervuiling te registreren op een bepaald moment. Concreet telt de functionaris het aantal eenheden (of concentraties) dat voor elke categorie vuil binnen een bepaalde omtrek wordt waargenomen, ingedeeld naar mate van gevoeligheid. Het OIN is dus een instrument voor analyse en intern toezicht waarmee enerzijds de belangrijkste vervuilingen en anderzijds de meest getroffen (categorieën) locaties kunnen worden geïdentificeerd. Deze methode maakt het mogelijk de evolutie van het niveau van netheid van de gemeente te meten, de verschillende geanalyseerde plaatsen te prioriteren en de acties te oriënteren die moeten worden ondernomen om de straten schoner te maken.

Op initiatief van de gemeente Etterbeek, Schepen

7. Al de statistische gegevens inzake vervuiling in de openbare ruimte inzamelen en verzamelen om de ontwikkelingen beter te evalueren en om de noodzakelijke acties op te zetten (sensibilsering, reiniging, meubilair of uitrusting, controle en repressie).
Project owner
Net Brussel
Perspective.brussels
Beschrijving

Analyse, inventarisatie en evaluatie van het overheidsbeleid inzake stedelijke netheid in termen van bewustmaking, reinigingsactiviteiten, straatmeubilair en sancties voor vervuilend onhebbelijk gedrag. Nagaan of een homogeen model zou kunnen dienen om te bepalen welke statistische gegevens moeten worden geproduceerd, verzameld of geëxtraheerd, om een betere statistische exploitatie te verkrijgen en de follow-up van de evaluaties vlotter te organiseren.

8. Het Brussels Gewest is actief in de internationale netwerken van stedelijke netheid om inspiratie op te doen van de beste praktijken, ze toe te passen en zijn eigen initiatieven een meerwaarde te geven.
Project owner
Net Brussel
Beschrijving

Inspiratie opdoen uit nationale en internationale praktijken door deel te nemen aan vergaderingen van verenigingen en netwerken die actief bijdragen aan stedelijke netheid, zoals de Association des Villes pour la Propreté Urbaine (http://avpu.fr), ACR+ (https://acrplus.org), BeWapp (https://www.bewapp.be), Mooimakers (https://mooimakers.be) of Clean Europe Network (https://cleaneuropenetwork.eu), om die praktijken eventueel toe te passen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op die manier zou het Brusselse Gewest zich kunnen positioneren op internationale ranglijsten en internationale labels kunnen aanvragen. Deze erkenningen zouden de projecten van de stedelijke netheidsactoren in het Brussels Gewest een meerwaarde geven.