Uitrol

Fasering van de maatregelen

De lanceringsstrategie is essentieel. Niet alle maatregelen moeten in één keer en zonder onderscheid worden gelanceerd.  Er moet eerst een uitrolstrategie worden ontwikkeld, om het juiste moment te bepalen waarop de verschillende maatregelen moeten worden gelanceerd. Het doel is een realistisch, evenwichtig en in de tijd gespreid plan. Acties die een lange aanlooptijd vergen (of waarvan de zichtbare effecten op het terrein langer op zich zullen laten wachten), zullen al in 2022 van start gaan, terwijl andere, snellere acties in 2023 of zelfs 2024 zullen beginnen, afhankelijk van de beschikbaarheid van essentiële middelen.

Projectfiches per maatregel

Als eerste stap zullen projectfiches worden ontwikkeld voor elke maatregel van het plan dat vanaf 2022 van start gaat. In deze fiches wordt de informatie opgenomen die nodig is voor de follow-up van de maatregel: de overheidsdiensten die het project uitvoeren (piloot en partners), de projectleider, de timing, het budget, de uitrolfasen van de maatregel en de indicatoren voor de follow-up en de resultaten. Deze fiches worden voor elke maatregel samengesteld met de aangewezen projectleider.

Aansturing via een dashboard

De aansturing van de strategie en het toezicht op de maatregelen zullen gebeuren via een dashboard die de indicatoren verzamelt. Die biedt een overzicht per maatregel evenals een bredere monitoring van de strategie voor stedelijke netheid, met een beoordeling per doelstelling.

Jaarlijkse monitoring van het plan

De jaarlijkse herziening van het plan heeft twee doelstellingen: ten eerste een balans opmaken van het afgelopen jaar, met alle uitgevoerde maatregelen, de resultaten, de effecten op het terrein, enz. Ten tweede een plan voorstellen voor het volgende jaar via de Samenwerkingsraad Gemeenten-Gewest, met de voortzetting van lopende acties en de bevestiging van nieuwe acties.
Een dergelijk plan moet wendbaar zijn. De evaluatie van de verkregen resultaten zal nagaan of de uitgevoerde acties doeltreffend zijn geweest en deze stopzetten indien de resultaten ontoereikend zijn. Sommige maatregelen van het oorspronkelijke plan kunnen na het eerste of tweede jaar worden herzien om gelijke tred te houden met de veranderende context, omgeving en prioriteiten.