Burgerparticipatie

Burgerparticipatie staat centraal in het overheidsoptreden en -beleid. De invoering van kwalitatieve participatieprocessen voorafgaand aan en tijdens de belangrijkste fasen van projecten garandeert een betere kwaliteit ervan en een grotere sociale cohesie. De burgerparticipatie aan het co-creatieproces van de clean.brussels-strategie berust op de idee dat de inwoners van het Brussels Gewest beschikken over een collectieve terreinexpertise op het gebied van openbare netheid, die voortkomt uit hun ervaring met het leven in hun wijk. In die geest heeft de clean.brussels-strategie baat gehad bij de bijdragen en visies van de Brusselse bevolking, via twee participatiemechanismen:

  • Ten eerste is tussen 16 maart en 30 april 2022 op grote schaal een enquête verspreid op sociale media, met een dertigtal gesloten vragen om de gevoeligheid van inwoners en gebruikers voor openbare netheid te meten. Aan het einde van die vragenlijst konden de respondenten hun suggesties voor een betere openbare netheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermelden. Dankzij het gebruik van verschillende communicatiekanalen heeft de online-enquête 3.658 respondenten bereikt (van wie 2.913 personen de enquête volledig hebben ingevuld: 8 % Nederlandstaligen, 25 % Engelstaligen en 67 % Franstaligen).
  • In tweede instantie hadden de deelnemers aan de enquête de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een discussieforum om dieper op het thema in te gaan. Dat forum heeft plaatsgevonden op twee ochtenden, namelijk op 7 en 21 mei 2022, en is bijgewoond door ongeveer dertig personen.

Daarom staan in de tekst van de clean.brussels-strategie de maatregelen met de meeste steun van de burgers aangeduid met het logo “gesteund door de bevolking”.