De visie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wilt alle actoren - overheden, burgers en bedrijven - mobiliseren rond een gemeenschappelijke visie:

"In 2030 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantrekkelijk en duurzaam stedelijk gebied geworden die iedereen een aangename leefomgeving biedt en samenleving bevordert. De openbare ruimte wordt ervaren als een gemeenschappelijk goed. Stedelijke netheid is een échte gewestelijke zaak geworden. De overheidsdiensten, de gebruikers en gebruiksters van de stad (inwoners en inwoonsters, werkkrachten, toeristen, enz.) en de privésector, kortom alle actoren, pakken die op hun niveau aan.

De actoren werken samen in een open systeem met een collaboratief en wendbaar bestuur, zodat iedereen een doeltreffende en innovatieve bijdrage kan leveren. Coördinatie op gewestniveau maakt het mogelijk om een gemeenschappelijke strategie te volgen, de samenhang van de genomen maatregelen op elk niveau te verzekeren, middelen te bundelen, collectieve acties uit te rollen en de behaalde resultaten te evalueren."

Stedelijke netheid is een belangrijke uitdaging voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een uitdaging waarvan het resultaat echter onzichtbaar is: een schone stad is een stad zonder vuil, sigarettenpeuken, kauwgom op de grond, bekladde muren, omgegooide vuilnisbakken, hondendrollen, enz. Stedelijke netheid is nochtans een essentieel element van onze leefomgeving en ons welzijn. Veel burgers noemen het gebrek aan netheid als een bepalende factor in de ontevredenheid over de levenskwaliteit, vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest1. Vuiligheid wekt negatieve emoties op en schaadt de aantrekkelijkheid van Brussel en het welzijn van zijn inwoners. Daarom heb ik besloten om alle actoren die bijdragen tot de netheid in het Brussels Gewest samen te brengen om met hen “clean.brussels”, de eerste gewestelijke strategie voor stedelijke netheid op te stellen. De reiniging van wegen is slechts het zichtbare topje van de ijsberg. Stedelijke netheid omvat ook het sorteren en inzamelen van afval, het beheer van grofvuil om sluikstorten te vermijden, de vermindering van afval voordat het wordt geproduceerd, de inrichting en het beheer van openbare ruimten en infrastructuren, de keuze en het onderhoud van stadsmeubilair, voorlichting, bewustmaking, responsabilisering van de gebruikers, de repressie van onhebbelijk gedrag, enz. Transversaal kan de strijd voor netheid, om effectief te zijn, zich daarom niet beperken tot publieke actoren die officieel verantwoordelijk zijn voor netheid. Die strijd moet alle actoren van het Brussels Gewest verenigen die hier op de een of andere manier bij betrokken zijn: inwoners, toeristen, pendelaars, handelaars, bedrijven, verenigingen, justitie, gemeenten, enz. – en natuurlijk de gewestelijke instellingen (Net Brussel, Brussel Mobiliteit, Haven van Brussel, MIVB ...). De netheidsagenten werken dagelijks in het algemeen belang en spelen een fundamentele rol bij de bescherming van ons leefmilieu. Hun werk is belangrijk en lovenswaardig. Het moet worden ondersteund door collectieve actie. De nieuwe gewestelijke “clean.brussels” strategie, werd gezamenlijk ontwikkeld en beschouwt netheid als een gemeenschappelijk goed. Het stippelt het parcours uit, met doelstellingen die door alle betrokken actoren worden gedeeld. Het structureert het optreden van de overheid via duurzame partnerschappen gericht op doeltreffendheid ten aanzien van alle aspecten van netheid. Samen maken we van Brussel een schoon gewest, voor een betere levenskwaliteit.

Alain Maron, Minister van Klimaattransitie, Milieu, energie, openbare netheid, sociale actie en gezondheid.

Via haar activiteiten van inzameling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen en hulpbronnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest speelt Net Brussel een centrale rol: het agentschap verbetert de leefomgeving van de burgers en gaat uitdagingen aan op het vlak van gezondheid, milieu en sociaaleconomisch welzijn. De bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groeit jaar na jaar. De volumes te verwerken afval nemen toe. Net Brussel moet zich aanpassen, moderniseren en innoveren om de afvalinzameling, de reiniging en de verwerking van afvalstoffen optimaal te blijven uitvoeren. Het moet zich ook omringen en samenwerken met de verschillende actoren van de stedelijke netheid om een gemeenschappelijk doel bereiken: een betere leefomgeving voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Openbare netheid is een van de voornaamste bekommernissen van de burgers geworden, want ze bepaalt hun levenstandaard in de stad. Vandaar het essentiële belang van een ambitieus project. Het plan UP!, het herontwikkelingsplan van Net Brussel, beklemtoonde trouwens al de noodzaak van een strategie voor stedelijke netheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een strategie die ook na deze legislatuur zou worden uitgevoerd. Deze visie en strategie zijn noodzakelijk om de uitdaging van een duurzame schone stad aan te gaan. Het is ook van essentieel belang om hier alle relevante actoren bij te betrekken. Stedelijke netheid is ieders zaak: overheid, burgers en privé ondernemingen. Het jaar 2022 luidt een nieuwe vorm van samenwerking in, met de lancering van dit omvangrijke, verenigende en strategische project: een plan om de leefomgeving van onze burgers te verbeteren.

Frédéric Fontaine, Gedelegeerd bestuurder van het Agentschap Net Brussel.